Adatkezelési tájékoztató

Ltölthető pdf formátumban: IDE KATTINTVA

Gladius Ker.Szolg.Bt. Adószáma : 24047241-2-12

Székhely 3060 Pásztó, Nyírfácska út 4. a következő nyilatkozatot teszi

Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.

DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is

küldhetünk.

Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.

Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át.

Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri a gladiusmail01@gmail.com címen.

A személyes adatok törlését a gladiusmail01@gmail.com címen lehet kérni.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: folyamatban...

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.törvény 20. § (1) kimondja, hogy az érintettel (jelen esetben a webshop-használóval, a továbbiakban: felhasználó) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

Tájékoztatni kell az érintettet az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy

személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése

lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy

az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése

céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez

fűződő jog korlátozásával arányban áll.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és

jogorvoslati lehetőségeire is.

Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna

(mint például jelen esetben egy webshopon), a tájékoztatás megtörténhet az alábbi

információk nyilvánosságra hozatalával is:

a) az adatgyűjtés ténye,

b) az érintettek köre,

c) az adatgyűjtés célja,

d) az adatkezelés időtartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek

ismertetése, valamint

g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az

adatkezelés nyilvántartási száma.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldal adatkezelését szabályozza:

http://www.gladius.hu és a fenti tartalmi előíráson alapul.

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba. A

tájékoztató egyes fejezetcímei mögött megjelenítjük a jogszabályi hivatkozást is.

Fogalmak (3.§)

1. érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított

vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett

neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális,

gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az

adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

3. különleges adat:

a)a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy

pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti

szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat,

valamint a bűnügyi személyes adat;

4. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely

megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a

rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő -

kezeléséhez;

5. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését

kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

6. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem

rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok

kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált

eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott

adatfeldolgozóval végrehajtatja;

7. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely

művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése,

rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása,

nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése

és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának

megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy

azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta,

íriszkép) rögzítése;

8. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő

hozzáférhetővé tétele;

9. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

10. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk

többé nem lehetséges;

11. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése

céljából;

12. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges

vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

13. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai

megsemmisítése;

14. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok

elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és

eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az

adatokon végzik;

15. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel

nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése

alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is

adatok feldolgozását végzi;

16. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően

közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez

az adat keletkezett;

17. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi

közzé az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon

közzéteszi;

18. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

19. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi

személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az

érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Az adatkezelés jogalapja(5.-6.§)

1. Személyes adat akkor kezelhető, ha

ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott

körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

2. Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése

lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy

b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából

szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog

korlátozásával arányban áll.

3. Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem

képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú

érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait

fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges

mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes

adatai kezelhetőek.

4. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó

jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy

utólagos jóváhagyása nem szükséges.

5. Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött

szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan

információt, amelyet a személyes adatok kezelése körében az érintettnek ismernie

kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés

időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit,

adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon

tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben

meghatározottak szerinti kezeléséhez.

6. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az

adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése

céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez

fűződő jog korlátozásával arányban áll ,további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Az adatkezelés célhoz kötöttsége (4.§ [1]-[2])

1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség

teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell

felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének

tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

2. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának

megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak

a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az adatkezelés egyéb elvei (4.§ [3]-[4])

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg

kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat,

ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a

helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az

adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az

érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Funkcionális adatkezelés

1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi

CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal

funkcionalitásának működése körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,

b) az érintettek köre,

c) az adatgyűjtés célja,

d) az adatkezelés időtartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

2. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Felhasználói név, jelszó, vezeték- és

keresztnév, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím, szállítási név (cégnév), számlázási

cím, számlázási név, fizetendő összeg, a regisztráció időpontja, regisztrációkori IP

cím.

3. Az érintettek köre: A webshop weboldalon regisztrált valamennyi érintett.

4. Az adatgyűjtés célja: Szolgáltató a weboldal teljes körű használata, szolgáltatás

nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása,

teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az

azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, továbbá hírlevél küldés nyújtásának

céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait.

5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével

azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000.

évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi

számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a

könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes

adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A következő adatok

módosítását lehet elvégezni a weboldalakon: Felhasználói név, jelszó, vezeték- és

keresztnév, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím, szállítási név, számlázási cím,

számlázási név (cégnév). A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi

módokon tudja érintett kezdeményezni:

- postai úton 3060 Pásztó, Nyírfácska út 4 címen.

- e-mail útján a gladiusmail01@gmail.com címen.

8. Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése,

illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.

törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás

nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy

kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő

szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha

ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges,

azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

A funkcionális adatkezelésre vonatkozó alapelveink(Elker tv. 13/A.)

1. A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására

irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs

társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes

személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének

időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

2. A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat,

amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A

szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és

minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal

összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes

adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az

Elker törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges,

azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

3. A szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely egyéb

célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek

címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás

céljából - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő

hozzájárulása alapján kezelhet.

4. Az igénybe vevőnek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás

igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan

biztosítani kell, hogy az adatkezelést megtilthassa.

5. A kezelt adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés

megszűnését, valamint a számlázást követően. Az adatokat törölni kell, ha az

adatkezelési cél megszűnt, vagy az igénybe vevő így rendelkezik. Törvény eltérő

rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell végezni.

6. A szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az igénybe vevő az információs

társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során

bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból mely

adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem

hozható adatok kezelését is.

Cookie-k (sütik) kezelése

1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi

CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal

cookie adatkezelése körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,

b) az érintettek köre,

c) az adatgyűjtés célja,

d) az adatkezelés időtartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

2. Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez

használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”,

melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok,

időpontok

4. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

5. Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására

és a látogatók nyomon követése.

6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés

időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart.

7. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes

adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben

tartásával.

8. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek

lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében

általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

9. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a

cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton

keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által

kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához

a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

10. A webáruház látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével

méri a Szolgáltató. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A

továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Goggle

adatvédelmielveiről bővebb információ itt olvasható:

http://www.google.hu/policies/privacy/ads/

Hírlevél, DM tevékenység

1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló

2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten

hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a

regisztrációkor megadott megkeresse.

2. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat

ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait

kezelje.

3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és

indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben

Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát

törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót.

Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

4. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi

CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a hírlevél-küldés

adatkezelése körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,

b) az érintettek köre,

c) az adatgyűjtés célja,

d) az adatkezelés időtartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

5. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum, időpont.

6. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

7. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése az érintett

részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új

funkciókról stb.

8. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló

nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

9. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes

adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben

tartásával.

10. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor,

ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

11. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1)

bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes

korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:

A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben - a

náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a

nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak

megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes

hozzájárulásával adható át.

Facebook

1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi

CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal

adattovábbítási tevékenysége körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,

b) az érintettek köre,

c) az adatgyűjtés célja,

d) az adatkezelés időtartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

2. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook.com közösségi oldalon

regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

3. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook.com közösségi

oldalon, és lájkolta a weboldalt.

4. Az adatkezelés célja: A Facebook.com oldalon, a webáruház egyes tartalmi

elemeinek, termékeinek, akcióinak, vagy magának a weboldalnak a megosztása,

illetve lájkolása.

5. Az adatkezelés időtartama, az adatok megismerésére jogosult lehetséges

adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak

ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és

jogalapjáról a http://www.facebook.com/about/privacy/ címen tájékozódhat.

6. Az adatkezelés a Facebook.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelés

időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a

facebook.com közösségi oldal szabályozása vonatkozik:

(http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf),

(http://www.facebook.com/about/privacy/)

7. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai

kezeléséhez a Facebook.com weboldalon.

Adattovábbítás

1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi

CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal

adattovábbítási tevékenysége körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,

b) az érintettek köre,

c) az adatgyűjtés célja,

d) az adatkezelés időtartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre.

a) A továbbított adatok köre a szállítás lebonyolítása érdekében: Szállítási

név, szállítási cím, telefonszám, fizetendő összeg.

3. Az érintettek köre: A házhozszállítást kérő valamennyi érintett.

4. Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása.

5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás

lebonyolításáig tart.

6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes

adatokat a következők kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával:

Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: Budapest, 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Postacíme: Budapest 1540

Telefon: 06-40-46-46-46

ÁSZF: http://www.posta.hu/ugyfelszolgalat/aszf

A tárhely-szolgáltató adatai:

Cégnév:W3HOST BT.

Székhely Cím: 1156 Budapest, Sárfű utca 25.

Posta Cím: 1152 Budapest , Szentmihályi út 171

Tel.: 06 70 212 8290

7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérheti a

házhoz szállító szolgáltató adatkezelőtől a személyes adatainak mielőbbi törlését.

8. Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1)

bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.

évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Adatbiztonság(7.§)

1. Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és

végrehajtani, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

2. Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni

az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési

intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv.,

valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához

szükségesek.

3. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan

hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy

megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az

alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

4. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme

érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a

nyilvántartásokban tárolt adatok - kivéve ha azt törvény lehetővé teszi -

közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

5. A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az

adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja

a. a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;

b. az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi,

adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;

c. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat

adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy

továbbíthatják;

d. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat,

mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;

e. a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és

f. azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

6. Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló

intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika

mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell

választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve,

ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.

7. A weboldal tárhelye egy magas biztonsági fokozatú szerveren van elhelyezve. A

szerver ipari sávszélességű szerverparkban üzemel, ahol ideális körülmények

között, szigorú beléptetéses rendszerrel van tárolva.

Az érintettek jogai(14.-19.§)

1. Az érintett kérelmezheti az Szolgáltatónál, hogy az adjon tájékoztatását

személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését,

valamint kérheti személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével -

törlését vagy zárolását.

2. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt,

illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok

forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó

nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az

érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról

és címzettjéről.

3. Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az

érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely

tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az

adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének

meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott

egyéb adatokat.

4. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt,

legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló

kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.A tájékoztatás ingyenes.

5. Felhasználó kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok

forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges

adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,

továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás

jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított

legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető

formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

6. Szolgáltató, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a

valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes

adatot helyesbíti.

7. Törlés helyett Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy

ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a

Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető,

ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

8. Szolgáltató törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a

kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -

feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az

adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy

a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

9. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja

annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége

vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

10. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá

mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára

továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való

tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

11. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem

teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a

helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi

indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az

adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz

fordulás lehetőségéről.

Jogorvoslat

1. Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra

vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy

harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az

adatkezelést törvény rendelte el;

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,

közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

2. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de

legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést

hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett

tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további

adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a

tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik

részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik

kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

3. Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az

ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A bíróság

soron kívül jár el.

4. Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

6

Bírósági jogérvényesítés (22.§)

1. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő

köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles

bizonyítani.

2. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása

szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is

megindítható.

3. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a

Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

4. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az

adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással

hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának

figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.

5. Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett

személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő

köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn

belül nem fordul bírósághoz.

6. A bíróság elrendelheti ítéletének - az adatkezelő azonosító adatainak

közzétételével történő - nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és

nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik.

Kártérítés és sérelemdíj (23. §)

1. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság

követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

2. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság

követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett

az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

3. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az

adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott

személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az

okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha

bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés

körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.


A feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák!